Friday, 25 May 2012

Fields of Exploration, Limits of Exploitation - AHO Works

For å få utsagnskraft i forhandlingen om framtiden må arkitekturen med sine verktøy agere i den delen av nåtiden der framtiden er i spill. Gjennom 9 hektiske vårvinteruker, der informasjon om raske endringer i det globale og økonomiske mineralbildet hele tiden kom strømmende mot oss, gjorde studioet sammen med 20 eksperter i feltet en oppdagelsesreise i overlappingen mellom forskjellige kunnskapsområder som angår mineralindustrien. Gjennom temaene Det store bilde, Det Perforerte Landskap, Det flerprogrammerte Landskap, og en samling av individuelle Refleksjoner utforsket studioet hvordan en ny versjon av Nord-Norge er i ferd med å bli unnfanget, kartlagt og beskrevet gjennom nasjonale tiltak og strategier for resursutvinning. Det oppdaget hvilket mulighetsrom Regjeringens kommende mineralstrategi bereder grunnen for og hvilket press dette legger på kultur og landskap.


The 9 week studio took off from the global appetite and dependency on metals and minerals, and related it to national initiatives and strategies for mineral extraction as they now are in the making in Northern Norway. During 2012 the Norwegian government will present its own mineral strategy. The studio aimed to unfold the social, legal and environmental implications of an increased extraction seen through the lenses of the landscape architect. Through the themes The Big Picture, the Perforated Landscape, the Multi Layered Landscape, and a collection of individual Reflections the studio discovered how a new version of the territory are being mapped, described and conceived. Mining doesn’t only denote big profits; its industry also entails large scale impacts on landscape, nature and society. The notion of actuality, on taking part in the debate and acting in the world while things are happening discusses the landscape architects agency in taking part in the shaping of futures.


DET STORE BILDET
Studioets første fase fokuserer på kartlegging av gruvedriftens globale systemer gjennom å bygge opp et atlas. Vi studerer drivkreftene bak gruvedrift, det økende ressursforbruket, mineralnæringens globale nettverk og infrastruktur og ser på  hvordan dette utspiller seg i sirkumpolare områder.
THE BIG PICTURE 
The first phase of the course is about mapping and building up an atlas on the global system of mining.
We will study the forces that drive mining, the increased resource consumption, mining’s global network and infrastructure and how this plays out in the circumpolar areas.

DET PERFORERTE LANDSKAP
Den andre fasen bygger opp en katalog over gruvedriftens innvirkning på landskapet, nye geologiske undersøkelser, forskjellige typer gruvedrift, livssyklusen til en gruve og kortsiktige og langsiktige miljøpåvirkninger.
THE PERFORATED LANDSCAPE
The second phase creates a catalogue on mining’s impact on the landscape, study new geological surveys, modes of mining, the life cycle of a mine and mining’s environmental impacts.

DET FLERPROGRAMMERTE LANDSKAP
 I denne fasen vil vi undersøke virkningen av gruvedrift på lokalsamfunn, den overlappende arealbruk, lovverk og urfolksrettigheter og konkurrerende landskapsbruk ved å lage et magasin med kronikker.
THE MULTILAYERED LANDSCAPE
In this phase we will examine the impact of mining on communities, the indigenous dimension, the overlapping use of land, legislation and competing activities by making a magazine of chronicles.

REFLEKSJONER
Basert på kunnskapsinnhenting, studiereise, samtaler og workshops med kursets lærere og eksterne eksperter formulerer studentene sine refleksjoner sammensatt av de kunnskapene som er tilført studioet. Kolleksjonen viser bredden, dybden, muligheten og konsekvensene av dette nye nasjonale initiativet i Nord-Norge.
(some reflections had big filesizes, so we had to divide the collection into 3 e boks)
REFLECTIONS
Based on research, study travel, conversations and workshops with course teachers and external experts, the students formulate reflections composed of the knowledge acquired during the studio. The collection shows the breadth, depth, possibilities and impacts of this new national initiative in Northern Norway.

Sunday, 6 May 2012

Kjerstin presented the studio and student work at the AHO Conference "Landscapes of Energy"

Friday, 20 April 2012

Images of Exploration

Images from the two days of presentations for the final critique.


Final Critique, day 1: Introduction by Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre

Xin Su: The Next Station Is ... Arctic!!

Irene Crowo Nielsen: DRILL DRILL DRILL...

In the audience, Patrycja and Irene 

Kjerstin and Espen planning ahead

 Ingrid Aas: Scars and masses

 Patrycja Perkiewicz: Cross-Border Mining

 Jingyuan Hu: Opportunity out of Extreme

Knut Eirik Dahl

Kit Ting Karie, Xin and Jingyuan

John Palmesino from Territorial Agency

Francisco Rodriguez Saa: Cross-Border Stories in Kvalsund

 Annabel Danson: Mineopolis

Opening day 2 of the Final Critique, Annisa Solihah: Upgrading Svalbard!

 Mathilde Grellier: Mine & City of Mine VS City 

 Hao Liang: The Northern Mining Landscape --- Type/Transformation/Reuse

Ann-Sofi Rönnskog and John Palmesino from Territorial Agency, with Knut Eirik Dahl

 Kari Havnevik: Chasing Endorsement? 

 Kit Ting Karie Yu: Kiruna on the move

Linn is warming up the crowd. Espen Røyseland and Øystein Rø in front to the right

Almost there..

Knut Eirik and Kjerstin 

Linn Riise Handal: Hidden Complexity of the Northern Landscape


Hanne Johnsrud: Confrontation Ahead


And that was the wrap of day two. 
Thanks to lecturers, professors, critiques and students for a great exploration.